ارتباط با ما

آدرس :
تهران- بزرگراه شهید چمران- خیابان یمن- میدان شهید شهریاری- دانشگاه شهید بهشتی- ساختمان آموزش- معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
کد پستی: 1983969411
 
 

دورنگار

تلفن

ایمیل

سمت

نام و نام خانوادگي

 
مستقيم:  

afzalian@sbu.ac.ir

معاونت آموزشي

دکتر علي اكبر افضليان 

داخلي: 

22431854
مستقيم:22431855
 

salemkar@sbu.ac.ir

 
 
 
مدیریت خدمات آموزشی

دکتر علیرضا سالمکار 

داخلي: 2212
داخلي: 2113
 
مستقيم:29902116
مدیریت برنامه ریزی و هماهنگی آموزشی
دکتر مريم دولو  
داخلي: 2116
 
مستقيم:29902158

Int_education@sbu.ac.ir

 

مدیريت دفتر استعدادهای درخشان
دکتر مسعود حجاريان
داخلي: 2158
داخلي: 2135
 
مستقيم:22431585

int.education@sbu.ac.ir


مدیریت دانشجویان غیر ایرانی
دکتر سپیده عابدی 
داخلي:  2761
داخلي:  2145

​​