مدیریت برنامه ریزی و ارزیابی آموزشی

گروه برنامه ریزی آموزشی

  • برنامه­ ریزی برای برگزاری دوره­ های توانمندسازی و دانش­ افزای
  • کارگاه های آموزشی و میزگردهای عمومی و تخصصی
  • آمارهای موضوعی
  • امور آموزشی اعضای هیأت علمی وابسته (داخلی و خارجی) و اساتید بازنشسته
  • تهیه شیوه ­نامه ­ها و دستورالعمل های اجرایی مربوط به آیین­ نامه ­های بالادستی
  • ورود اطلاعات اساتید مدعو و اعضای هیأت علمی دانشگاه (تغییر در نوع استخدام، ترفیع پایه و مرتبه و ...)
  • تدوین برنامه آموزش دانشگاه
  • ایجاد، تفکیک، ترکیب یا حذف گروه یا دانشکده/پژوهشکده
  • انتقال دانشجویان در سیستم گلستان
  • ارائه گزارش

 

رئیس گروه برنامهریزی آموزشی

کارشناسان گروه برنامه ریزی آموزشی