ارتباط با ما

آدرس :
تهران- بزرگراه شهید چمران- خیابان یمن- میدان شهید شهریاری- دانشگاه شهید بهشتی- ساختمان آموزش- معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
کد پستی: 1983969411
 
 

دورنگار

تلفن

ایمیل

سمت

نام و نام خانوادگي

 
مستقيم:  

a-saidi@sbu.ac.ir

معاونت آموزشي

دکتر عباس سعیدی  

داخلي: 

22431854
مستقيم:22431855

 

salemkar@sbu.ac.ir

  
 
 
مدیریت خدمات
آموزشی

 

دکتر علیرضا سالمکار 

داخلي: 2212
داخلي: 2113
 
مستقيم:29902116
مدیریت برنامه ریزی و هماهنگی آموزشی
 
دکتر مريم دولو  
داخلي: 2116
 
مستقيم:29902158

 

Int_education@sbu.ac.ir

مدیريت دفتر استعدادهای درخشان
 
دکتر مسعود حجاريان
داخلي: 2158
داخلي: 2135
 
مستقيم:22431585

 

int.education@sbu.ac.ir

 
مدیریت دانشجویان
غیر ایرانی
 
دکتر سپیده عابدی 
داخلي:  2761
داخلي:  2145

​​