معاونین پیشین دانشگاه

نام و نام خانوادگی
سمت
از تاریخ
تا تاریخ
عکس
1

​آقای دکتر حسین‌فاضل‌سلیمانی

​مدیرکل آموزشی و عهده دار معاونت

مهر47

شهریور50

Responsive Image
2

​آقای دکتر حسین‌فاضل‌سلیمانی

معاون آموزشی

شهریور50

دی51

Responsive Image
3

​آقای دکتر حسین‌فاضل‌سلیمانی

معاون آموزشی و دانشجویی

دی51

مرداد53

Responsive Image
4

آقای دکتر ابوالفضل قاضی شریعت پناهی

عضو هیات علمی دانشکده حقوق

معاون آموزشی

مرداد53

آذر54

Responsive Image
5

آقای دکتر احمد میرباقری

سرپرست معاون آموزشی

آذر54

آبان56

Responsive Image
6

آقای دکتر پرویزصانعی

عضو هیات علمی دانشکده حقوق

معاون آموزشی

آبان56

پیروزی انقلاب اسلامی

Responsive Image
7

آقای دکتر منصور دوستکام

معاون آموزشی

خرداد58

بهمن59

Responsive Image
8

آقای محمدحسن احمدی

معاون آموزشی

آبان59

آذر60

Responsive Image
9

خانم اکرم حریری

معاون خدمات آموزشی و دانشجویی

فروردین61

خرداد61

Responsive Image
10

آقای دکتر عبداله‌شمس

عضو هیات علمی دانشکده حقوق

معاون خدمات آموزشی و دانشجویی

تیر61

شهریور61

Responsive Image
11

آقای دکتر مهدی بینا

معاون خدمات آموزشی و دانشجویی

بهمن61

تیر64

Responsive Image
12

آقای مهندس سعیدمیرریاحی

عضو هیات علمی دانشکده معماری 

معاون خدمات آموزشی و دانشجویی

تیر64

مهر65

Responsive Image

13

آقای دکتر محسن‌نوربخش

عضو هیات علمی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی

معاون آموزشی

آذر65

تیر67

Responsive Image

14

آقای دکتر محمدکریم‌خداپناهی

عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

معاون آموزشی

تیر67

دی68

Responsive Image

15

آقای دکتر محمدسعید نوری‌نائینی

عضو هیات علمی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی

معاون آموزشی

دی68

فروردین71

Responsive Image

16

آقای دکتر احمدشاهورانی‌کسائی

عضو هیات علمی دانشکده علوم ریاضی

معاون آموزشی

فروردین71

اسفند72

Responsive Image

17

آقای دکتر محمدصادق‌مهدوی

عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

معاون آموزشی

اسفند72

تیر74

Responsive Image

18

آقای دکتر عباس عرب‌مازار

عضو هیات علمی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی

معاون آموزشی

مرداد74

شهریور74

Responsive Image

19

آقای دکتر بهمن هنری

عضو هیات علمی دانشکده علوم ریاضی

معاون آموزشی

آبان74

آبان81

Responsive Image

20

آقای دکتر ابوالقاسم‌ فاطمی‌جهرمی

عضو هیات علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

معاون آموزشی

آبان81

بهمن84

Responsive Image

21

آقای دکتر حسین پوراحمدی

عضو هیات علمی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

بهمن84

دی85

Responsive Image

22

آقای دکتر محمدرضا فقیهی

عضو هیات علمی دانشکده علوم ریاضی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دی85

آبان86

Responsive Image

23

آقای دکتر بهمن هنری

عضو هیات علمی دانشکده علوم ریاضی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

آبان86

مهر88

Responsive Image

24

آقای دکتر مسعود شیدایی

عضو هیات علمی دانشکده علوم و فناوری زیستی

 

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

88/07/15

91/03/16

Responsive Image

25

آقای دکتر  محمد ذکایی

عضو هیات علمی دانشکده علوم ریاضی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

91/03/16

93/04/14

Responsive Image

26

آقای دکتر محمدرضا فقیهی

عضو هیات علمی دانشکده علوم ریاضی

معاون آموزشی

93/04/14

95/10/04

Responsive Image

27

آقای دکتر علی اکبر افضلیان

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق

معاون آموزشی

95/10/04

 

1402/01/19

Responsive Image

معاونین تحصیلات تکمیلی از تاسیس دانشگاه تاکنون

نام و نام خانوادگی
سمت

از تاریخ 

تا تاریخ

عکس

1

آقای دکترمحمد سعید نوری نائینی

عضو هیات علمی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی

معاون تحصیلات تکمیلی

فروردین71

اسفند72

Responsive Image

2

آقای دکترعلی غفاری سده

عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی

معاون تحصیلات تکمیلی

اسفند72

بهمن76

Responsive Image

3

آقای دکتراحمد شمیرانی

عضو هیات علمی دانشکده علوم زمین

معاون تحصیلات تکمیلی

بهمن76

شهریور78

Responsive Image

4

آقای دکترهادی ندیمی

عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی

معاون تحصیلات تکمیلی

شهریور78

بهمن84

Responsive Image

5

آقای دکترمحمدکریم خداپناهی

عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

معاون تحصیلات تکمیلی

بهمن84

مرداد86

Responsive Image

از این تاریخ به بعد معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی ادغام گردیده است.