مدیران

دکتر مهدی جهان‌فر
مدیر خدمات آموزشی
29905427
m_jahanfar [at] sbu.ac.ir
رزومه
دکتر سیدحسین قریشی نجف‌آبادی
مدیر گروه بهبود فرآیندهای آموزشی
73932412
h_ghoreishi [at] sbu.ac.ir
رزومه
دکتر مقصود عباسپور
مدیر مرکز آموزش‌های مجازی
29904173
maghsoud [at] sbu.ac.ir
رزومه
دکتر سپیده عابدی
مدیر اداره جذب و هدایت دانشجویان غیرایرانی
29902690
s_abedi [at] sbu.ac.ir
رزومه
دکتر امید نوری
سرپرست مدیریت برنامه‌ریزی و ارزیابی آموزشی
29902116
o_noori[at]sbu.ac.ir
رزومه
دکتر مسعود حجاریان
مدیر اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان
29902135
m_hajarian[at]sbu.ac.ir
رزومه