تقویم آموزشی

سال تحصیلی 1404- 1403:
تقویم آموزشی نیم‌سال اول سال تحصیلی 1404- 1403
تقویم آموزشی نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1404- 1403
تقویم آموزشی دوره تابستان 1404
سال تحصیلی 1403- 1402:
تقویم آموزشی نیم‌سال اول سال تحصیلی 1403- 1402
تقویم آموزشی نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1403- 1402
تقویم آموزشی دوره تابستان 1403
سال تحصیلی 1402- 1401:
تقویم آموزشی نیم‌سال اول سال تحصیلی 1402 - 1401
تقویم آموزشی نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402- 1401
پیوندها:
آیين‌نامه‌ها و ضوابط آموزشی
اطلاعیه‌های آموزشی
پرسش‌های متداول آموزشی
نیم‌سال تابستان
فرآیند میهمانی به دانشگاه‌های دیگر
فرم‌ها و راهنماهای آموزشی
کمیسیون موارد خاص