آیين‌نامه‌ها و ضوابط آموزشی

آیین‌نامه‌های جدید:
آیین‌نامه و شیوه‌نامه دانشجویان کارشناسی ورودی سال 1402 و مابعد
آیین‌نامه و شیوه‌نامه دانشجویان کارشناسی‌ارشد ورودی سال 1402 و مابعد
آیین‌نامه و شیوه‌نامه دانشجویان دکتری ورودی سال 1402 و مابعد
آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری (آموزشی - پژوهشی) (دانشجویان ورودی 1397 و مابعد)
آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری (پژوهش محور) (دانشجویان ورودی 1397 و مابعد)
آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی (مصوب 1400)
آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی‌ارشد ناپیوسته ورودی 1397 به بعد (مصوب 1397)
الحاقیه (اصلاحیه) ماده 12 آیین‌نامه دوره کارشناسی‌ارشد ناپیوسته ورودی 1397 به بعد (مصوب 1398)
الحاقیه (اصلاحیه) ماده 22 آیین‌نامه دوره کارشناسی‌ارشد ناپیوسته ورودی 1397 به بعد (مصوب 1399)
الحاقیه (اصلاحیه) ماده 11 و 14 آیین‌نامه دوره کارشناسی‌ارشد ناپیوسته ورودی 1397 به بعد (مصوب 1401)
ضوابط و مقررات میهمانی / انتقال / انتقال توام با تغییر رشته از دانشگاه شهید‌بهشتی به سایر دانشگاه‌های کشور (مصوب 1402)
دستورالعمل بررسی غیبت در امتحانات پایان نیم‌سال تحصیلی
مدارک لازم برای بررسی غیبت در امتحانات به دلیل بیماری
آرشیو آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های آموزشی مقطع دکتری:
آیین‌نامه‌ها
دستورالعمل‌های اجرایی
الحاقیه‌ها
آیین‌نامه آموزشی مقطع دکتری برای دانشجویان ورودی سال 1383 و ماقبل از آن دستورالعمل اجرایی آزمون جامع مقطع دکتری برای دانشجویان ورودی سال 1372 لغایت 1383 -
آیین‌نامه آموزشی مقطع دکتری برای دانشجویان ورودی سال 1384 لغایت 1387 دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه مقطع دکتری برای دانشجویان ورودی سال 1384 لغایت 1387 -
آیین‌نامه آموزشی مقطع دکتری برای دانشجویان ورودی‌های سال 1388 و 1389 دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه مقطع دکتری برای دانشجویان ورودی‌های سال 1388 و 1389 -
آیین‌نامه آموزشی مقطع دکتری برای دانشجویان ورودی سال 1390 لغایت 1394 دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه مقطع دکتری برای دانشجویان ورودی سال 1390 لغایت 1394 -
آیین‌نامه آموزشی مقطع دکتری برای دانشجویان ورودی‌های سال 1395 لغایت 1396 آیین‌نامه آموزشی و دستورالعمل اجرایی مقطع دکتری برای دانشجویان ورودی‌های سال 1395 لغایت 1396 -
آیین‌نامه آموزشی مقطع دکتری برای دانشجویان ورودی‌های سال 1397 و مابعد از آن - اصلاحیه به ماده شرط ورود به دانشگاه دانشجویان مقطع دکتری تخصصی مصوب شورای آموزشی دانشگاه
آرشیو آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های آموزشی مقطع کارشناسی‌ارشد:
آیین‌نامه‌ها
دستورالعمل‌های اجرایی
الحاقیه‌ها
آیین‌نامه آموزشی مقطع کارشناسی‌ارشد ناپیوسته برای دانشجویان ورودی‌های قبل از سال 1388 - -
آیین‌نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته برای دانشجویان ورودی 1388 لغایت 1393 دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه آموزشی مقطع کارشناسی‌ارشد ناپیوسته برای دانشجویان ورودی‌   1388 لغایت 1393 -
آیین‌نامه آموزشی مقطع کارشناسی‌‌ارشد ناپیوسته برای دانشجویان ورودی‌ سال 1394 لغایت 1396 دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه آموزشی مقطع کارشناسی‌ارشد ناپیوسته برای دانشجویان ورودی سال 1394 لغایت 1396 -
آیین‌نامه آموزشی مقطع کارشناسی‌ارشد ناپیوسته برای دانشجویان ورودی سال 1397 و مابعد -

الحاقیه (اصلاحیه) بخشی از ماده 22 آیین‌نامه آموزشی مقطع کارشناسی‌ارشد ناپیوسته برای دانشجویان ورودی 1397 و مابعد

الحاقیه (اصلاحیه) به ماده 12 آیین‌نامه آموزشی مقطع کارشناسی‌ارشد ناپیوسته برای دانشجویان ورودی 1397 و مابعد

الحاقیه (اصلاحیه) به ماده 11 و 14  آیین‌نامه آموزشی مقطع کارشناسی‌ارشد ناپیوسته برای دانشجویان ورودی 1397 و مابعد

آرشیو آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های آموزشی مقطع کارشناسی:
آیین‌نامه‌ها
دستورالعمل‌های اجرایی
الحاقیه‌ها
آیین‌نامه آموزشی مقطع کارشناسی‌ پیوسته برای دانشجویان ورودی سال 1376 لغایت 1390 - -
آیین‌نامه آموزشی مقطع کارشناسی پیوسته برای دانشجویان ورودی‌های سال 1391 و 1392 دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه آموزشی مقطع کارشناسی پیوسته برای دانشجویان ورودی‌های سال 1391 و 1392

الحاقیه به ماده 8 آیین‌نامه آموزشی مقطع کارشناسی پیوسته برای ورودی‌های 1391 و 1392

الحاقیه به دستورالعمل اجرایی تبصره ماده 18 آیین‌نامه آموزشی مقطع کارشناسی‌پیوسته برای دانشجویان ورودی‌های 1391 و 1392

آیین‌نامه آموزشی مقطع کارشناسی‌پیوسته برای دانشجویان ورودی‌ سال 1393 لغایت 1396 دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه آموزشی مقطع کارشناسی پیوسته برای دانشجویان ورودی سال 1393 لغایت 1396 الحاقیه به ماده 8 آیین‌نامه آموزشی مقطع کارشناسی پیوسته برای دانشجویان ورودی 1393 لغایت 1396
آیین‌نامه آموزشی مقطع کارشناسی‌پیوسته برای دانشجویان ورودی سال 1397 و مابعد - -
پیوندها:
اطلاعیه‌های آموزشی
پرسش‌های متداول آموزشی
نیم‌سال تابستان
تقویم آموزشی
فرآیند میهمانی به دانشگاه‌های دیگر
فرم‌ها و راهنماهای آموزشی
کمیسیون موارد خاص