ارتباط با معاونت

معاونت آموزشی:
مدیریت خدمات آموزشی:22431855, داخلی: 2212،2113
مدیریت برنامه‌ریزی و هماهنگی آموزشی: 29902116, داخلی: 2116
مدیريت دفتر استعدادهای درخشان: 29902158, داخلی: 2158، 2135
مدیریت دانشجویان غیر‌ایرانی : 22431585, داخلی: 2761، 2145
معاونت آموزشی:asaidi[at]sbu.ac.ir
مدیریت خدمات آموزشی:m_jahanfar[at]sbu.ac.ir
مدیریت برنامه‌ریزی و هماهنگی آموزشی: o_noori[at]sbu.ac.ir
مدیريت دفتر استعدادهای درخشان: Int_education[at]sbu.ac.ir
مدیریت دانشجویان غیر‌ایرانی:int.education[at]sbu.ac.ir
دورنگار: 22431854
کد پستی: 1983969411

آدرس :
تهران- بزرگراه شهید‌ چمران- خیابان یمن- میدان شهید شهریاری- دانشگاه شهید بهشتی- ساختمان آموزش- معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی