اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان

کارشناسی ارشد بدون آزمون
اطلاعات بیشتر
المپیاد علمی- دانشجویی
اطلاعات بیشتر
دکتری بدون آزمون
اطلاعات بیشتر
بنیاد ملی نخبگان
اطلاعات بیشتر
قوانین و مقررات
اطلاعات بیشتر
اطلاعیه‌ها
اطلاعات بیشتر
اطلاعات تماس:
دکتر مسعود حجاریان
روزهای شنبه ساعت 10 الی 12
29902135
29902158
Int_education@sbu.ac.ir 
sbutalent@sbu.ac.ir