معاونین پیشین دانشگاه

​آقای دکتر حسین‌ فاضل‌سلیمانی
​مدیرکل آموزشی و عهده دار معاونت
مهر47 تا 50شهریور
​آقای دکتر حسین‌ فاضل‌سلیمانی
سرپرست معاون آموزشی
50شهریور تا دی51
​آقای دکتر حسین‌ فاضل‌سلیمانی
معاون آموزشی و دانشجویی
دی 51 تا مرداد53
آقای دکتر ابوالفضل قاضی شریعت‌پناهی
معاون آموزشی
مرداد53 تا آذر54
آقای دکتر احمد میرباقری
معاون آموزشی
5شهریور تا دی51
آقای دکتر پرویز صانعی
معاون آموزشی
آبان56 تا پیروزی انقلاب اسلامی
آقای دکتر منصور دوستکام
معاون آموزشی
خرداد58 تا بهمن59
آقای محمدحسن احمدی
معاون آموزشی
آبان59 تا آذر60
خانم اکرم حریری
معاون خدمات آموزشی و دانشجویی
فروردین61تا خرداد61
آقای دکتر عبداله‌شمس
معاون خدمات آموزشی و دانشجویی
تیر61 تا شهریور61
آقای دکتر مهدی بینا
معاون خدمات آموزشی و دانشجویی
بهمن61 تا تیر64
آقای مهندس سعید میرریاحی
معاون خدمات آموزشی و دانشجویی
تیر64 تا مهر65
آقای دکتر محسن‌ نوربخش
معاون آموزشی
آذر65 تا تیر67
آقای دکتر محمدکریم‌ خداپناهی
معاون آموزشی
تیر61 تا شهریور61
آقای دکتر محمدسعید نوری‌نائینی
معاون آموزشی
دی68 تا فروردین71
آقای دکتر احمدشاهورانی‌ کسائی
معاون آموزشی
فروردین71تا اسفند72
آقای دکتر محمدصادق‌ مهدوی
معاون آموزشی
اسفند72 تا تیر74
آقای دکتر عباس عرب‌مازار
معاون آموزشی
مرداد74 تا شهریور74
آقای دکتر بهمن هنری
معاون خدمات آموزشی و دانشجویی
آبان74 تا آبان81
آقای دکتر ابوالقاسم‌ فاطمی‌جهرمی
معاون آموزشی
آبان81 تا بهمن84
آقای دکتر حسین پوراحمدی
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
بهمن84 تا دی85
آقای دکتر محمدرضا فقیهی
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
دی85 تا آبان86
آقای دکتر بهمن هنری
معاون خدمات آموزشی و دانشجویی
آبان86 تا مهر88
آقای دکتر مسعود شیدایی
معاون آموزشی
88/07/15 تا 91/03/16
آقای دکتر  محمد ذکایی
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
91/03/16 تا 93/04/14
آقای دکتر محمدرضا فقیهی
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
93/04/14 تا 95/10/04
آقای دکتر علی اکبر افضلیان
معاون خدمات آموزشی و دانشجویی
95/10/04 تا 1402/01/19

معاونین تحصیلات تکمیلی از تاسیس دانشگاه تاکنون

آقای دکتر محمد‌سعید نوری نائینی
معاون تحصیلات تکمیلی
فروردین71 تا اسفند72
آقای دکترعلی غفاری سده
معاون تحصیلات تکمیلی
اسفند72 تا بهمن76
آقای دکتراحمد شمیرانی
معاون تحصیلات تکمیلی
بهمن76 تا شهریور78
آقای دکترهادی ندیمی
معاون خدمات آموزشی و دانشجویی
95/10/04 تا 1402/01/19
آقای دکترمحمدکریم خداپناهی
معاون آموزشی
بهمن84 تا مرداد86