فعالیت‌ها و شرح وظایف اداره

- بررسی و پذیرش درخواست‌های متقاضیان:

 

     * انتقال از دانشگاه‌های خارج از کشور، میهمان تکدرس، میهمان ترم کامل/دائم، انتقال

    * انجام امور مربوط به معرفی شدگان مرحله دوم (مصاحبه) آزمون دکتری

    * انجام امور مربوط به پذیرش دانشجویان ورودی جدید 

    * انجام امور مربوط به معافیت تحصیلی دانشجویان (نظام وظیفه) 

    * انجام امور مربوط به بررسی سوابق تحصیلی مقاطع قبلی ( تاییدیه تحصیلی)